top of page
  • Writer's pictureTuvi | Creative Agency

#AnsamKontCoronavirus

Limaz mari inportan, nou tou kone sa, sirtou nou limaz lokal. Linflyans so bann mark, morisien bien kone. Ayla enn ti inityativ pou met nou tou dakor ek ini pandan lepidemi coronavirus dan Moris. Se bann mark lokal, re-imazine, dan sirkonstans, pou pass enn messaz, pou enn dialog, pou partaze, pou koz koze, pou nou riye inpe..pa tro. Sityasion la li importan, messaz deryer sa proze la osi.


Se enn proze personel, gratis ek solider. Mo kont lor patriotism ek ouvertir despri bann marks reprezante.


bottom of page